Transparenta löner och villkor – så påverkas du och din organisation

Kompetensnätverks digitala utbildning ger dig en grundlig genomgång av det nya arbets­villkorsdirektivet och hur det påverkar verksamhet och anställda. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom HR. Utbildningen leds av Gärmund Sandberg.


EU Pay Transparency – Arbetsvillkorsdirektivet 

EU-direktivet 2019/1152 

Arbetsvillkorsdirektivet ersätter det tidigare upplysningsdirektivet och innehåller nya bestämmelser om arbetsgivares skyldighet att lämna information till arbetstagare om anställningsvillkor

Redan idag har arbetsgivare enligt LAS en skyldighet att lämna skrift-lig information till arbetstagare om de villkor som är av väsentlig be-tydelse för anställningen. 

Syftet med de nya reglerna är att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor

I Sverige implementeras i svensk rätt bland annat genom ändringar i LAS som trädde i kraft den 1 juli 2022


Seminariets innehåll

  • Vi kommer att gå igenom grunderna i EU– direktivet 2019/1152(”Arbetsvillkorsdirektivet”) 
  • Vilka effekter får den för arbetsgivarens skyldighet? 
  • Hur kan arbetsgivare säkerställa att de nya kraven uppfylls? 
  • Hur kommer det att påverka den anställde? 
  • Blir det mer att göra för företagen att göra och kan företag han-tera detta? Vi delar erfarenheter! 
  • Blir det någon skillnad mot vad företag gör idag? 
  • Hur kommer facklig part att förhålla sig till de nya direktivet? 

Målet med utbildningen är att du ska veta vad de nya direktiven in-nebär, vilka konsekvenser det får och vad du bör göra för att möta den nya villkoren. 


Utbildare: Gärmund Sandberg

Gärmund Sandberg har arbetat inom området Compensation & Benefits i över 30 år och har skaffat sig sin en mycket omfattande erfaren-het från både operativa och konsultativa be-fattningar inom Compensation, Benefit & Pension, både inom Sverige och internation-ellt. Han har jobbat som Senior C&B konsult på Mercer under 7 år för att därefter gå över till Vattenfall Group under 5 år som Senior Expert and Process Manager Compensation & Bene-fits. Gärmund driver sedan 2018 ett eget konsult-bolag och har med framgång gått in som inte-rim C&B manager i bland annat Nobia, Bille-rudKorsnäs samt Sandvik. 

Sedan flera år nätverksledare för Comp & Ben-nätverk Stockholm och Comp & Ben-nätverk Distans