Vår Integritetspolicy

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter
Kompetensgruppen i Sverige AB

Vi vill belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss
eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

  • Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  • Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig KompetensGruppens tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
  • Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem

Kortfattat sparar vi aldrig mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för att du ska kunna ta del av våra utbildningar, tjänster för kompetensutveckling och nätverksträffar, medlemslogin och bli fakturerad (däribland kontaktuppgifter och företagsuppgifter). Vi ger
aldrig ut uppgifter till tredje part i kommersiellt syfte. Alla uppgifter sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt. Du äger alltid ”rätten att bli glömd” genom att kontakta oss och be oss plocka bort dig från våra system.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

KompetensGruppen i Sverige AB (556483-4397) är leverantör av utbildningar och medlemskap i olika nätverk i din yrkesroll samt enstaka föreläsningstillfällen, fortsättningsvis omnämnt som Tjänsten.
KompetensGruppen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Tjänsten
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du anmäler dig till någon av våra nätverk/utbildningar o dyl
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies
  • du anmäler intresse för något av våra nätverk
  • du vill erhålla fortsatt information och hålla dig uppdaterad om våra tjänster

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla kunder har registrerade kontaktuppgifter och inloggningsuppgifter. Är du ännu ej kund hos oss har du ingen inloggning till våra medlemssidor.
Vid anmälan till våra nätverk behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter.
Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

KompetensGruppen samlar in dessa personuppgifter om dig som kund och intressent för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna
identifiera dig, administrera ditt medlemskap, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vid administration av medlemskap och när du kontaktar oss använder vi oss av underleverantörer, dessa underbiträden är föreläsare och utställare samt mejloperatör, CRMsystemsleverantör och redovisningsbolag. I det fall du som kund använder EDI-fakturor (elektroniska fakturor) i Tjänsten lämnas personuppgifter ut till underleverantör av tjänster avseende EDI-fakturor. Syftet med detta är att informera dina kunder och leverantörer om att du finns tillgänglig för att skicka och/eller ta emot EDI-fakturor. Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen KompetensGruppen i Sverige för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi delar personuppgifter om användare och kunder mellan bolagen inom koncernen när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

KompetensGruppen sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på
syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören.
Personuppgifter som behandlas för fakturering av medlemskap m.m. sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos KompetensGruppen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa
behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt
att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Senast uppdaterad: 2018-04-11